Τι είναι το ειδικό πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων;

Από 1η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα ειδικό πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό-κτιριακό τομέα. Με τη μορφή της ενίσχυσης της τιμής της παραγόμενης κιλοβατώρας, ο επενδυτής επιτυγχάνει γρήγορη απόσβεση του αρχικού κεφαλαίου και εξασφαλίζει σταθερά έσοδα για 25 χρόνια αφορολόγητα.

 

Ποιοί μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα;

Αφορά οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 κιλοβάτ (kWp). Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν επίσης τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Το πρόγραμμα αφορά σε όλη την επικράτεια;

Το πρόγραμμα αφορά σε όλη την επικράτεια με όριο εγκατεστημένης ισχύος: - Για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το Σύστημα νησιά και την Κρήτη τα 10 kWp. - Για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5 kWp.

 

Που μπορώ να εγκαταστήσω φωτοβολταϊκό σύστημα;

Η εγκατάσταση επιτρέπεται στο δώμα ή τη στέγη νομίμως υφισταμένου κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώρους στάθμευσης.

 

Επιτρέπεται να εγκαταστήσω σε ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου μου;

Με την νέα υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2010 είναι δυνατή η εγκατάσταση σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων σε εντός σχεδίου περιοχές, μέχρι 60% κάλυψη αυτού. Σε αυτήν ωστόσο την περίπτωση το σύστημα δεν εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε παραπάνω αλλά υπόκειται σε άλλο τιμολογιακό και φορολογικό καθεστώς.

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται;

Τρεις είναι οι προϋποθέσεις: Να είστε κύριος οριζόντιας ιδιοκτησίας του κτιρίου εγκατάστασης του συστήματος. Να υφίσταται μετρητής της ΔΕΗ στο όνομά σας (ή στον κοινόχρηστο λογαριασμό της πολυκατοικίας αν εγκατασταθεί από όλους τους ιδιοκτήτες). Αν είστε οικιακός καταναλωτής, να καλύπτετε μέρος των αναγκών σας σε ζεστό νερό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακό θερμοσίφωνα, βιομάζα, γεωθερμική αντλία θερμότητας) Αν είστε πολύ μικρή επιχείρηση, να μην έχει ενταχθεί το φωτοβολταϊκό συστήμα σε κάποιο άλλο, εθνικό ή κοινοτικό, επιδοτούμενο πρόγραμμα.

 

Υφίσταται σε ισχύ κάποιο πρόγραμμα επιδότησης;

Η τιμή αγοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από την ΔΕΗ είναι υψηλή και για τον λόγο αυτό δεν υφίσταται επιπλέον επιδότηση.

 

Ποια είναι η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΔΕΗ;

Η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας είναι 0.55 €/kWh για όσους υπογράψουν μέχρι 31/12/2011. Πέραν της ημερομηνίας αυτής η τιμή θα μειώνεται 5% ετησίως. Η τιμή πώλησης κατοχυρώνεται με την υπογραφή της σύμβασης συμψηφισμού για 25 χρόνια.

 

Τι διάρκεια έχει η σύμβαση που υπογράφω με την ΔΕΗ;

Η σύμβαση που υπογράφεται με την ΔΕΗ έχει διάρκεια 25 ετών.

 

Τα έσοδα από την πώληση είναι αφορολόγητα;

Ο οικιακός μικροπαραγωγός ηλιακού ηλεκτρισμού δεν θεωρείται επιτηδευματίας. Τα έσοδα λοιπόν από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΔΕΗ είναι αφορόλογητα. Στην περίπτωση πολύ μικρής επιχείρησης* το αφορολόγητο στα έσοδα από την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΔΕΗ, ισχύει με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, ισχύει η τρέχουσα φορολογία για τα κέρδη που διανέμονται.

*Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

 

Μέχρι πόσα συστήματα μπορεί να εγκαταστήσει κάποιος;

Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στον αριθμό συστημάτων που μπορεί να εγκαταστήσει κάποιος. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αν κάποιος διατηρεί στην κυριότητα του περισσότερα του ενός ακινήτου, μπορεί και να εγκαταστήσει περισσότερα του ενός συστήματος.

 

Ποιός είναι ο απαιτούμενος χώρος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος;

Ο απαιτούμενος χώρος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος διαφοροποιείται ανάλογα με την κατασκευή στην οποία θα τοποθετηθεί και τις σκιάσεις τις οποίες πιθανόν να δέχεται ο χώρος αυτός. Σε ελεύθερες σκιάσεων επιφάνειες απαιτούνται περίπου 12-15m2/kW για εγκατάσταση σε δώμα και 7-10m2/kW για εγκατάσταση σε στέγη.

 

Απαιτείται κάποια ειδική άδεια για την υλοποίηση μιας τέτοιας εγκατάστασης;

Πλέον δεν απαιτείται καμία ειδική άδεια για την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων, καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών και σε οικισμούς (25-8-2010) δεν χρειάζεται πλέον άδεια εργασιών μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία (εκτός ειδικών περιπτώσεων) αλλά γνωστοποίηση εργασιών στη ΔΕΗ κατά την κατάθεση του φακέλου για την σύνδεση του συστήματος με το δίκτυο.

 

Εάν κάποιος διατηρεί την αποκλειστική χρήση της ταράτσας μπορεί να εγκαταστήσει το σύστημα στην κυριότητα του;

Ναι, εφόσον δεν απαγορεύεται από ρητή διάταξη του κανονισμού της πολυκατοικίας. Το σύστημα θα συνδεθεί στον μετρητή του ενδιαφερομένου και τα έσοδα θα κατατίθενται στον κύριο του συστήματος. Η αποκλειστική χρήση του χώρου εγκατάστασης αποδεικνύεται μέσω του συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας ή μέσω του κανονισμού της πολυκατοικίας.

 

Εάν κάποιος διατηρεί το δικαίωμα ανοικοδόμησης επι του δώματος μπορεί να εγκαταστήσει σύστημα στην κυριότητα του;

Ναι, εφόσον έχει την σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων ιδιοκτητών. Το δώμα παραμένει κοινόκτητο και κοινόχρηστο μέχρι την νέα ανοικοδόμηση.

 

Τι κίνδυνο διατρέχει η στέγη μου από το βάρος του εξοπλισμού;

Το σύνηθες φορτίο που δέχεται μια επιφάνεια από τον εξοπλισμό ενός τέτοιου συστήματος είναι περίπου 20-25kg ανά 1.5m2 το οποίο είναι σαφώς μικρότερο από τα φορτία που δύναται να δεχτεί μια στέγη ή ένα δώμα. Οι μηχανικοί της εταιρίας μας μελετούν ωστόσο την κάθε περίπτωση καθώς επιφάνειες εγκατάστασης αποτελούν και λοιπές κατασκευές που έχουν άλλα όρια φόρτισης.

 

Ποιο είναι το περιβαλλοντικό όφελος από μια τέτοια επένδυση;

Η εγκατάσταση ισχύος 1 kW μέσω της συγκεκριμένης τεχνολογίας συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης 1500kg CO2 ετησίως.

 

Πώς μπορώ να ενημερωθώ αναλυτικότερα για την εγκατάσταση του δικού μου συστήματος;

Συμπληρώστε την ειδική φόρμα ενδιαφέροντος για να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας.

 

Φωτοβολταϊκά:Νησία

Βούληση της κυβέρνησης είναι να επεκταθεί το πρόγραμμα και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Αυτό είναι τεχνικά πιο δύσκολο καθώς απαιτεί ειδική προετοιμασία σε κάθε νησί. Επιπλέον το θέμα σχετίζεται και με τη δυνατότητα απορρόφησης της ισχύος από το δίκτυο σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, θα η αντιμετώπιση του θέματος το συντομότερο δυνατό.

 

Πώς θα γίνεται ο λογιστικός συμψηφισμός της αξίας του πωλούμενο ρεύματος με το λογαριασμό κατανάλωσης της ΔΕΗ;

Το αντίτιμο πώλησης του συνόλου της παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο, μειούμενο κατά το ποσό του συνολικού λογαριασμού της ΔΕΗ, θα παρουσιάζεται σε πιστωτικό λογαριασμό της ΔΕΗ και θα εισπράττεται από τον κύριο του ΦΒ συστήματος. Αν κύριος του συστήματος είναι η διαχείριση της πολυκατοικίας, τότε το σύστημα θα συνδέεται με τον κοινόχρηστο μετρητή

 

end faq

www.atrinia.gr - Καννελοπούλου 64, Τ.Κ. 26442, Πάτρα. - Τηλ. Κέντρο: +30 2610 456.103  Fax: +30 2610 450.045  E-mail: info(at)atrinia.gr  |  Created by NetPixel